Pogoda w Byczynie
Witaj
p.gif
LogowanieKto nas odwiedza
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Klasy integracyjne - Klasy integracyjne
30 września 2003 r.   
Zasady organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zostały określone w zarządzeniu ministra edukacji narodowej z 4 października  1993 roku oraz w rozporządzeniu MEN z 10 grudnia 1999 roku - zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów...

 Niepełnosprawne dzieci i młodzież mają możliwość kształcenia się w ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach oraz klasach specjalnych (art. ust.2 pkt. 9ustawy o systemie oświaty). Kształcenie w integracji powinno umożliwić tym uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
Warunki tworzenia klas integracyjnych:
1. W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20.W  tej liczbie uczyć się powinno od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością.
2. Tworzenie klas integracyjnych w pierwszej kolejności odbywa się za zgodą organu prowadzącego, decyzji rady pedagogicznej oraz zgody rodziców uczniów uczęszczających do danej szkoły.
3. Uczniów niepełnosprawnych przyjmuje się do klas integracyjnych na wniosek lub za zgodą rodziców dzieci oraz na podstawie orzeczenia kwalifikującego dzieci do kształcenia specjalnego.
4. Szkoła zapewnia uczniom z niepełnosprawnościami niezbędne warunki do funkcjonowania w szkole, jak również odpowiednie wyposażenie, w tym podręczniki szkolne i oprzyrządowanie miejsca do nauki ? stosownie do rodzaju niepełnosprawności.
5. Gmina, właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego, zobowiązana jest do zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów ? w świetle art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dzu z 1996 r. nr.67,poz. 329 z póżn. zm.).
6. W szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjne (np. logopedę, nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną, terapeutę). W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.
7. Zatrudniony w oddziale integracyjnym nauczyciel wspierający powinien posiadać kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym w zakresie niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog). Wymagania dotyczące kwalifikacji określa rozporządzenie MEN z 10 października 1991 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DzU z 1991 r. nr. 98, poz. 433 z póżn. zm.).
8. Nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych zobowiązuje się do opracowania programu edukacyjno ? wychowawczego, rewalidacyjnego określającego całość oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Wymaga to dostosowania obowiązujących programów szkół ogólno-dostępnych do możliwości i potrzeb danego ucznia bądź grupy uczniów.  

Opracowała: pedagog szkolny PSP w Byczynie, mgr Iwona Mamala oraz nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Justyna Hącel.